Τζαβέτες

Μεγάλες περαστές βίδες που ενώνουν την καρένα με τους νομείς (στραβόξυλα) και το σωτρόπι όπως φαίνεται και στο κατωτέρω σχέδιο. To σωτρόπι είναι ένα μεγάλο διαμήκες ξύλο παράλληλο, με την καρένα στο εσωτερικό μέρος του σκάφους καθ’ όλο το μήκος του.