Οκτώ δένδρα

Στην παρακάτω αρίθμηση φαίνεται που χρησιμοποιήθηκαν τα οκτώ δέντρα.

1. Πρυμνιό κατάρτι
2. Πλωριό κατάρτι
3. Πρυμνιά μάτσα
4. Πλωριά μάτσα
5. Πρυμνιό πίκι
6. Πλωριό πίκι
7. Αράπης
8. Μπαστούνι