Κόντρα Καρένα

Η κόντρα καρένα είναι ένα μεγάλο διαμήκες δοκάρι το οποίο είχε το ίδιο πλάτος με την καρένα και το τοποθετούσαν κάτω απ’ αυτή καθ’ όλο το μήκος της, για την προστασία της κυρίως καρένας. Στην περίπτωση της “Φανερωμένης”, η κόντρα καρένα ουσιαστικά είναι το έρμα από μολύβι που τοποθετήθηκε κάτω από την κυρίως καρένα. Επειδή το έρμα τοποθετήθηκε στο κέντρο της καρένας και δεν κάλυπτε όλο το μήκος της, συμπληρώθηκε στην πλώρη και στην πρύμνη με ανάλογο δοκάρι, όπως φαίνεται και στο κατωτέρω σχέδιο.

 

Αρχικό σχέδιο Κώστα Δαμιανίδη.

Τροποποίηση σχεδίου Ελίνα Ντάλλας